A-Å

 

A-Å er en samlet oplysningsside, hvor du kan finde skolens ordensregler og alle de praktiske oplysninger, der vedrører skolens dagligdag.

ADRESSEÆNDRING
Ændring af adresse, mailadresse og telefonnr. meddeles skolen hurtigst muligt, så vi altid kan komme i kontakt med jer.

AFBRYDELSE AF OPHOLDET I UTIDE
Se skolekontrakten.

AFFALDSSORTERING
Vi sorterer i sort (andet), hvid (papir) og rød (dåser).

AKTIVITETSUDVALG
Hvert år oprettes et aktivitetsudvalg ved skoleårets start, som sørger for at der er forskellige aktivitetstilbud i fritiden. Særligt i de første tre til fire uger er de aktive. Efterfølgende vælger eleverne et elevråd som herefter varetager den opgave.

ARRANGEMENTER
Se kalender/info på VIGGO

BATTERIER
Batterier af alle slags afleveres i en plastdunk i rengøringsrum ved Glasgangen eller rengøringsrum ved personaletoilet.

BIBLIOTEK
Der er mulighed for at benytte Tarm Bibliotek. Sygesikringsbeviset fungerer som lånekort.

BIKSEN
Vi har en slikbod som er åben daglig umiddelbart efter middagsmaden. Overskuddet fra biksen bruges på spil til dagligstuen, klæde til poolbordet, nye bordtennisbolde eller ting der fremmer fysisk aktivitet. I Biksen betales med MobilePay.

BOCART
På skolen har vi 4 bocarts. De vil fortrinsvis blive brugt i undervisningen. De er meget sikre, og vi har regler, som minimerer risikoen ved kørsel. Forældre skal give tilladelse til at eleven må køre bocart (Samtykkeerklæring som er udsendt før skolestart). Sikkerhedsregler for bocart kan læses på opslagstavlen på VIGGO (Sikkerhed på Blåkilde).

BRAND
Kort efter ankomst får eleverne grundig besked på, hvad de foretager sig, hvis brand opstår et eller andet sted på skolen. Det er ikke tilladt at have levende lys på værelset. Der findes mange batteridrevne alterna-tiver, som kan skabe hygge.

COMPUTERE
Som elev på Blåkilde Efterskole opfordrer vi til, at du medbringer din egen bærbare PC til brug på værelset og i undervisningen efter følgende retningslinjer: Computeren skal være bærbar og du skal have et aktivt antivirusprogram installeret.
Computeren er dit og dine forældres ansvar. Det vil sige: Skolen påtager sig intet ansvar i forhold til tyveri, beskadigelse eller andres misbrug af din computer, herunder anvendelse af ulovligt kopierede programmer, spil og andet uoriginalt materiale.
Skolen forbeholder sig ret til at inddrage din computer og/eller programmer ved overdrevent brug eller misbrug, som efter vores vurdering skader dig selv og dit efterskoleophold eller som er i strid med gældende regler på om-rådet. Ved skoleårets start får alle elever udleveret et usb-stik. Stikket skal anvendes i undervisningen og til terminsprøver/eksamener. Computer og lader skal mærkes med navn.
Vi har købt brugsret til alle elever og ansatte på ordbogen.com i tysk, dansk og engelsk. Vi har læse- og skriveværktøjet App writer til alle der har behov for det. Vi har købt Office 365 til alle elever (Word, Excel, PowerPoint mm. samt 1 TB lagerplads) som skal downloades og benyttes, når du starter på skolen.

CYKLER
Som elev skal du medbringe en cykel, som skal være køreklar, lovlig og låsbar hele året. Vi kører ofte på grusveje, så cyklens dæk må ikke være for sarte. Eleven har selv ansvar for sin cykel, som skal være aflåst. HUSK CYKELLYGTER!! Færdselslovens regler for cyklister skal følges. Vi kræver, at eleven medbringer og bruger cykelhjelm – husk at sætte navn i den. Vi har 2 elever, som mod et mindre beløb, lapper cykler og udfører småreparationer.

ELEVRÅD
Før efterårsferien vælger eleverne et elevråd.

ERHVERVSPRAKTIK
Alle elever i 9. og 10. klasse tilbydes erhvervspraktik. Praktikken afvikles i omegnen af Blåkilde eller evt. i elevens hjemmeområde. Skolens vejledere vil gerne være behjælpelig med at finde en god praktikplads, der matcher elevens ønsker og uddannelsesplan. Der kan ikke træffes private praktikaftaler udenom skolen/skolevejlederen.  Kontakt skolevejlederen for mere information.

FALCK
Ved besøg hos Lægehuset i Tarm bruges primært cykel. Ved tilskadekomst, hvor besøg på skadestuen er nødvendig, har vi abonnement hos Falck.

FORLÆNGEDE WEEKENDS
Som en slags erstatning for skoleaktiviteter på visse lørdage/søndage holder vi fridag et par gange – mandag eller fredag. Vi henstiller til at alm. tandlægebesøg, frisørbesøg og lignende aftales i forbindelse med forlængede weekends. Efter ferie og forlængede weekends er skolen normalt åben fra kl. 18.30.

FORMÅL
Skolens formål er at drive en almendannende efterskole og herigennem give grobund for almen dannelse og dyg-tiggørelse, samt at møde eleverne med det kristne evangelium gennem fortælling, samtale og handling.

FORSIKRING
Skolen opfordrer elevernes forældrene til at sikre, at eleverne er omfattet af husstandens/egen indboforsikring med privat ansvarsforsikring, såfremt eleverne under ophold på skolen eller ture bliver ansvarlig for skade på an-dre personer eller ting.
Til orientering: skolen har glasforsikring og brilleskadedækning for eleverne med selvrisiko kr. 200 på den kollektive ulykke ved ulykkestilfælde. Skolen har for eleverne en kollektiv ulykkesforsikring, der kun gælder fra eleverne er mødt ind på skolen til de forlader skolen – dækker også under ture og enhver type sport eleverne deltager i – herunder også farlig sport – f.eks. skiløb, bocart, træklatring, repelling, bouldering, trampolinspring. Invaliditetssummen på den kollektive ulykke er kr. 300.000 ved 100 % invaliditet.
Elevernes forældre opfordres til at sikre, at egen supplerende ulykkesforsikring er udvidet til at omfatte farlig sport under elevens ophold på skolen, idet visse af skolens aktiviteter på ulykkesforsikring kan betragtes som værende farlig sport. Rejseforsikring er tegnet for alle elever på alle rejser, der er planlagt af skolen. Ønskes yderligere oplysninger, da kontakt skolen.

FRAVÆR
Undgå så vidt muligt fravær.
Lovligt fravær er sygdom, lægebesøg, tandlægebesøg og lignende samt store begivenheder i den nærmeste familie som f.eks. runde fødselsdage, sølvbryllup og begravelser. Ved fravær kontakter forældrene kontoret så det kommer i vagtbogen. Hvis en elev bliver syg i en hjemmeweekend kontakter forældrene søndagsvagten på skolens hovednummer 97371163.

FREDAG
Fredag er skoledag til kl. 15.00.

FÆLLESKOR
Alle elever synger med i koret, som vil optræde ved forældre-arrangementer og lignende.

GANGBESØG
Elevrådet arrangerer at piger og drenge besøger hinanden på gange/værelser en gang imellem efter aftale med lærerne.

GLOBALE PARTNERSKABER
Vi vil gerne præsentere eleverne for forskellige muligheder for at samarbejde med globale partnere. Vi har et projekt i Indien, hvor vi samarbejder med YMCA i Madurai og ARCOT Lutheran Church. Vi samler ind til projektet i løbet af året bl.a. ved issalg, pantindsamling og andre happenings. Verdensborgerholdet besøger projektet i Indien.

GUDSTJENESTE
Holder eleven weekend på skolen, deltager vi i gudstjenesten i en af omegnens folkekirker.

GÆSTER Forældre og søskende er altid velkomne til at besøge dig på skolen. Øvrige gæster aftales med vagten. Ved gæsters ankomst skal du kontakte vagtlæreren og meddele at dine gæster er kommet. Du kan have en gæst boende i weekenden efter aftale med weekendens vagtlærer senest tirsdag.

HANDICAPS
Vi har alle vores større eller mindre skavanker. Nogle elever har handicaps. Også de har ret til et godt ophold på skolen og kræver fuld respekt som de mennesker, de er. Vi opfordrer til åbenhed om disse forhold.

HUSORDEN
Når mange mennesker skal leve sammen, må der være nogle ”færdselsregler” som skal overholdes af alle. Vi har nogle få nedskrevne regler, som alle handler om at passe på hinanden, derudover kommer personalet med tilrettevisninger og henstillinger, som skal følges.

1. Du skal medvirke til, at alle elever og ansatte kan føle sig trygge på skolen. Lærere, praktisk personale og skole-kammerater har samme ret til tryghed, opmærksomhed, tillid og respekt som du. Derfor skal du respektere andres arbejdsindsats og personlighed.

2. Du skal følge undervisningen, lave dit skolearbejde og deltage i ”Kristendom og Trosliv” og måltiderne.

3. Piger og drenge må ikke komme på hinandens gange og værelser, bortset fra de planlagte besøg. Eleverne må ikke have samleje med hinanden på skolen.

4. Det er forbudt eleverne at bruge og være i besiddelse af øl, tobak, e-cigaretter, snus, spiritus, narkotiske stoffer og lign. på skolen – samt på rejsen til og fra skolen.

Overholder man ikke ovenstående regler, kan det medføre bortvisning.

INDMELDELSESGEBYR
Indmeldelsesgebyr på 2.500 kr.
I gebyret indgår skoledragt, spillertøj, rygsæk og Efterskolesangbogen.
Nye elevers indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. tilbagebetales ikke ved framelding.
2. årselever skal betale et indmeldelsesgebyr på 1.250 kr., som bliver opkrævet i marts måned før skolestart.

KLAVERSPIL
Skolen har flere klaverer og 1 flygel. De må bruges af elever efter aftale med musiklærerne.

KNALLERT
Knallert må bruges til transport fra hjemmet til skolen – og omvendt, hvis man har et knallertkørekort. Forældrene hæfter for knallertens stand. For at få lov at have sin knallert på skolen underskriver forældrene et regle-ment om ansvar for knallert og kørsel. Brug af knallert på skolen kan kun ske i valgfagstiden og på skolens bocartsbane.

KØKKENMASKINER
Det er IKKE tilladt at medbringe elektriske køkkenmaskiner. Skolen har købt flere toastjern, vaffeljern og el-kedler, som står til rådighed i K7.

KØKKENTJANS
I løbet af skoleårets 42 uger er hver elev i køkkenet i 7-9 dage, hvor de er med i køkkenarbejdets forskellige funktioner: bagning, lave varm mad, planlægge, gøre rent, vaske op, betjene kammeraterne osv. Køkkenugen er delt så man som udgangspunkt enten har mandag – onsdag, eller torsdag – søndag. I ugen med køkkentjeneste må eleven selv følge med i, hvad der gives af lektier og afleveringsopgaver – og sørge for at få dem lavet. Opdager du, at du ikke kan være på skolen i weekenden med køkkentjeneste, skal du bytte hele forløbet. (opslag på opslagstavle ved skolestart)

KONTAKTGRUPPER
I hver kontaktgruppe er 8 -12 elever og en lærer. Gruppen samles jævnligt i ca. 35 min., og elevernes trivsel er på alle tænkelige måder omdrejningspunktet.

KONTAKTLÆRER
Kontaktlæreren er knyttet til kontaktgruppen og hjælper elever og forældre til at skoleopholdet skal blive godt både fagligt og menneskeligt. Kontaktlæreren har et særligt ansvar for at følge med i, hvad der sker med hendes/hans elever.

KONTORET
Sekretæren er at træffe på kontoret fra 8.00 til 14.30 mandag til torsdag og fredag fra 8.00 til 13.00. (middagspause fra 12.00 – 12.30). Vi er klar til at hjælpe med alt vedrørende økonomi, indmeldelser, og 1000 andre ting vedrørende skoleopholdet.

LÆRERVÆRELSET
Lærernes opholds- og arbejdsrum. I løbet af dagen er lærerværelset derfor forbeholdt lærerne. I studietiden fra 18.30 til 19.30 kan eleverne bruge lærerværelset og herefter benyttes det efter aftale med vagtlæreren.

LÆRERE
Jens Christian Kirk (forstander)
Palle Aagaard Jespersen (viceforstander)
Anne-Majbritt S. Sørensen
Anne Marie Raakjær Stidsen
Bente Dahl
Casper Nees Mortensen
Connie Møller
Else Marie Troelsen
Gustav Andreasen
Inge Cæsar Villumsen
Jens Rabjerg
Johan Dolmer
Keld Raakjær
Peter Dahl
Maja Nees
Jette Vestergaard
Mette Borg Vendelbo
Ulrik Skjølstrup
Lærke Aagaard Kristensen
Johanne Nørskov Pedersen
Emil Sandager Lange

MEDBRING
Foruden almindeligt daglig tøj og toiletsager medbringes: Sengetæppe, dyne og pude, linned og rullemadras skal benyttes. Viskestykke, krus, saks, tallerken, bestik, vasketøjskurv, underlag og sovepose til lejrskoleture. Tøj til enhver lejlighed og husk også tøj, som kan bruges til praktisk arbejde. Regntøj, vækkeur, lommeregner, drikkedunk, lovlig og brugbar cykel (også til kørsel på grusveje), cykellås, cykelhjelm, cykellygter, og påklædning til div. valgfag og linjefag. Gerne musikinstrument, (kan låses inde). Idrætstøj: træningsdragt, shorts, bluse, sokker, evt. støttebind, idrætssko til indendørs brug og idrætssko til udendørs brug. Penalhus med passer, vinkelmåler, lommeregner, kuglepenne, ringbind, papirblokke, blyanter m.m. Husk at sætte navn i dine ting!

MOBILTELEFON
Mobiltelefoner skal være et fornuftigt redskab og ikke en daglig irritation. Vi tillader os at inddrage telefoner, der misbruges.

MORGENLØB
Alle elever løber/går en tur hver morgen.

MUSIK
Lydniveauet skal holdes på et niveau, så det ikke generer andre, hvilket f.eks. betyder at lyden skal holdes in-den for egne fire vægge i studietiden og efter aftensang. Musikanlæg bliver nemt overophedet, hvis der spilles for højt på dem. Derfor forbeholder lærerne sig ret til at lade dem afkøle i kortere eller længere tid. Soundboks eller lignende store højtalere må IKKE medbringes på skolen.

MØDEPLIGT
Der er mødepligt til al undervisning, andagter, måltider og rengøring. Du skal selv sørge for at komme til tiden. Klokken bruges kun få gange om dagen.

NYHEDSBREV
Der udsendes ca. 4 nyhedsbreve hvert år til forældrene på VIGGO.

NØGLE
Du kan få udleveret nøgle til dit værelse ved henvendelse til pedellerne. Bortkomne nøgler erstattes. (kr. 200,-) PEDEL Villy Iversen holder omgivelser og indendørsarealer.

PENGE
Reelt er vi stort set en kontantfri efterskole. Vi bruger MobilePay til alt – Slikbiksen, vaskepoletter, frimærker.

POST
Udgående post lægges på kontoret kl. 08.00. Post til eleverne udleveres efter middagsmåltidet.

PRIVATE FESTER
Blåkilde Efterskole har ikke ansvar for private fester, som er arrangeret af elever udenfor skolens område. Hvis man er i tvivl om festens karakter, opfordres man til at tage kontakt til hjemmet, hvor festen afholdes.
Det er altid legalt at forhøre sig om, hvilke regler der er gældende til festen. Som skole opfordrer vi til, at Sundhedsstyrelsens udmeldinger vedr. alkohol følges: ”Børn og unge under 18 år frarådes at drikke alkohol.”
Ved skoleårets start giver vi alle forældre mulighed for at lave fælles retningslinjer for afholdelse af private fester.

PSYKOLOGHJÆLP
På Blåkilde Efterskole er der jævnligt elever, som kan have behov for samtaler og vejledning. I nogle tilfælde vurderer vi at eleven vil have godt af et samtaleforløb med en samtalepartner uden for skolen. I disse situationer samarbejder vi med samtaleterapeut Kirstine Hockerup. Såfremt kontaktlæreren vurderer, at en elev har behov for samtale med terapeuten, aftales dette altid på forhånd med forældrene. Den personlige hjælp og vejledning vil altid tage udgangspunkt i elevens aktuelle situation og blive tilrettelagt efter dialog med eleven, forældrene og evt. sagsbehandler. Som hovedregel betaler skolen for de første tre timer, hvorefter det er forældrenes ansvar.

RENGØRING
Rengøring af værelset klarer eleven selv om morgenen. Rengøring af skolen klares på skift af eleverne morgen og aften. Fredag eftermiddag gøres skolen ekstra godt rent. Her skal alle elever deltage. Der ud over har skolen ansat rengøringspersonale.

RØGFRI SKOLE
Blåkilde Efterskole er røgfri inde som ude.

SYGDOM
Hvis eleven bliver syg hjemme i f.eks. weekends kontakter forældrene skolen, så vi er klar over, at eleven ikke kommer tilbage før senere. RING TIL SØNDAGSVAGTEN på 97371163. Bliver eleven syg på skolen afgør en ansat, om eleven må gå i seng eller om man skal prøve at gennemføre dagen. Syge elever bliver tilset af personalet. Medmindre du har været syg fra den foregående dag, skal du stå op og deltage i morgenløb/morgenmad. Du kan kl. 7.15 tale med ”sygemor”, om du kan gå i seng. Syge elever kan komme hjem i sygeperioden efter aftale mellem forældrene og skolen. Værelseskammeraten sørger for mad til den syge.

MEDICIN
Skolens ansatte er behjælpelige med at opbevare og udlevere medicin. Såfremt eleven bruger medicin skal skolen orienteres. Eleven betaler selv medicin og smertestillende præparater.

LÆGEBESØG
Af hensyn til skolegangen er det meget praktisk, hvis lægebesøg hjemme kan aftales i de forlængede weekends. Kan det ikke lade sig gøre, anbefaler vi at lægebesøg klares mandag eller fredag. Der er 4-5 læger i lægehuset i Tarm. Vi anbefaler at bruge dem. ”Sygemor” formidler kontakt. Ved evt. behov for transport til kontrol m.v. er dette forældrenes eget ansvar.

SUNDHEDSKORT
Sundhedskortet medbringes fra skoleårets start. Det vil også være en god ide, at få bestilt det blå sygesikringsbevis, da dette kan blive nødvendigt til vores skolerejser til udlandet.

TANDLÆGEBESØG
Det er mest praktisk, hvis tandlægebesøg aftales i de forlængede weekends. Kan det ikke lade sig gøre anbefaler vi, at tandlægebesøg klares mandag eller fredag. Tandlægerne i Tarm kan frit benyttes, når du fylder 16 år.

TARM
I Tarm har vi alle de servicefunktioner, der er nødvendig i vores hverdag: kiosk, købmand, apotek osv. Du må ikke forlade skolens område efter 17.30 uden aftale med vagtlæreren.

TØJ
Elevens tøj bør være mærket. Vi har erfaring for, at meget tøj glemmes eller forbyttes, så det vil være rart at kunne identificere det. Husk altid at sætte navn i. Skolen har eget vaskeri, hvor du for 10 kr. kan vaske og tørre. Vi hjælper gerne med at instruere de første gange. Ofte går flere sammen om at fylde en maskine.

TRANSPORT
Der er gode busforbindelser fra landevejen ved Blåkilde Efterskole. Fra Tarm er der mange forbindelser med tog.

UDDANNELSESPLAN
Skolen arbejder videre på elevens uddannelsesplan, som er påbegyndt i folkeskolen.

UNDERVISNING BØGER
Du kan låne alle bøger, som er nødvendige i undervisningen. Vi forventer, at du behandler bøgerne godt! Bort-komne eller ødelagte bøger erstattes.
Vi har købt brugsret til alle elever og ansatte på ordbogen.com i tysk, dansk og engelsk. Vi har læse- og skriveværktøjet App writer til alle, der har behov for det. Vi har købt Office 365 til alle elever (Word, Excel, PowerPoint mm. samt 1 TB lagerplads) som skal downloades og benyttes, når du starter på skolen.

SKOLEVEJLEDNING
Keld Raakjær, Peter Dahl og Anne Marie Stidsen er skolevejledere og er behjælpelig med orientering af elever og forældre, udarbejdelse af uddannelsesplaner, planlægning af praktik, brobygning, tilmelding til ungdomsuddannelser m.v.

STØTTEUNDERVISNING/LEKTIEHJÆLP
Det er muligt at få støtteundervisning/lektiehjælp el. lign., hvis du tidligere har modtaget støtte. Hvis du har en tidligere rapport fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i hjemkommunen, bedes du sende den til skolen. Mener du dig berettiget til støtte, så henvend dig til kontoret.

VÆRDIGRUNDLAG
Blåkilde Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder i Den Danske Folkekirke. Skolen ønsker at skabe åbenhed og viden om kristendom og trosliv, med respekt for den enkeltes ret til at finde sit personlige ståsted. Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar. Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af. Blåkilde Efterskole tager det hele menneske alvorligt, og vi ønsker at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske aktiviteter for alle.

VÆRELSET
Værelset er dit ”hjem” og privatområde. Du må gerne medbringe kontorstol til erstatning for den stol, som er på værelset. Plakatopslag og andet ophæng sker kun ved hjælp af ”lærertyggegummi”. Anstødelige billeder frabedes.

VÆRELSESFORDELING
Vi bytter værelser 2 gange på et skoleår, så alle kommer til at bo med 3 forskellige elever i løbet af et år. Fordelingen af værelser foregår ved lodtrækning – med forskellige hensyn. Ved skoleårets start tilstræber vi fx at alle 2. årselever bor med en ny elev og at elever fra samme hjemby ikke kommer til at bo sammen.

VAGTLÆRER
Dagen har 2 vagtlærere, som er på skolen fra kl. 17.00 – kl. 23.00, hvorefter 1 lærer sover på skolen.

WEEKEND Weekend starter fredag kl. 15.00. Vi forsøger at inddrage eleverne i planlægningen af weekendprogrammet. I weekenden har du alle mulig-heder for at være medskaber af en god og spændende oplevelse. Her kan du rigtig gøre din indflydelse gæl-dende. Meld dig evt. til at planlægge og gennemføre en weekend. Er du her en weekend, følges weekendens program. Det gælder også din eventuelle gæst. (Se punktet ”gæst”) Tilmeldingen til weekenden sker på VIGGO senest tirsdag aften kl. 22.30. Har du været væk fra sko-len i weekenden, skal du være tilbage søndag senest 21.30.
Der er få weekends, hvor du skal være på skolen. (Datoer meddeles på kalenderen ved skoleårets start med ”SKOLEDAG”). Hver klasse planlægger og gennemfører en weekend (Klasseweekend) – denne weekend er obligatorisk for alle i den pågældende klasse. Weekenden i forbindelse køkkentjans er også obligatorisk.

ØDELÆGGELSER
Skolens inventar fungerer så længe der passes godt på det. Efter almindelig slitage må noget udskiftes. Hvis du kommer til at ødelægge noget, skal du straks give vagtlæreren eller pedellerne besked, så vi kan få udbedret skaden og evt. anmelde skaden til forsikringsselskabet. Der kan blive tale om erstatningsansvar.

ØKONOMI
Skolens kontor er behjælpelig med spørgsmål om økonomi og støtte. I juli indbetaler du et a’conto beløb på 1/8 af hele egenbetalingen. Resten af egenbetalingen deles i 7 rater, som indbetales på de angivne betalingsdatoer. Vi tillader os at rykke for manglende indbetalinger.

 

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue