Bestyrelsen

Gitte Holmgaard, Vorbasse, 31 45 45 11 – formand

Pia Weile, Bording, 40 11 28 98 – næstformand

Helene Riis Lindholm, Hinnerup, 25 44 40 87

Ole Frølund Kristensen, Silkeborg, 22 36 72 86

Carsten Vingborg, Vildbjerg, 27 57 18 03

Torben Kloster, Herning, 22 72 73 10

 

Fra vedtægterne §5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Der holdes valg hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Stk.3. Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand.
Stk.4. Medarbejdere og elever på skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.
Stk. 5. Ledelsen og en medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 7. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/udvælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

§6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen samt undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, viceforstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Stk.3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
Stk. 9. Bestyrelsen har ansvar for at skolen er kendt i skolens bagland. (F.eks. ved at afstedkomme at der bliver aflagt beretning om skolen ved generalforsamlinger o.l. )

§7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt. Dog minimum 4 pr. år.
Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt med mindst 7 dages varsel mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk.3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol, som opbevares på skolen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

SKOLEKREDS
Nogle gange leder man efter en skole med en særlig baggrund, og Blåkilde Efterskole bliver ofte kaldt en KFUM Efterskole. Det er da også her vi har vores (levende) rødder. Vi tænker os selv bredere folkekirkeligt, men vi tager vores grundlag alvorligt. KFUM Efterskole er derfor ikke falsk varebetegnelse, men vi lægger vægten på det brede fællesskab med plads til alle anskuelser. Det er skolekredsen, der afstikker den fremtidige retning. Herunder finder du formalia.

Fra vedtægterne §2. Skolekreds

Stk. 1. Skolens bagland er KFUM og KFUK og Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Alle myndige med interesse for Blåkilde Efterskole kan tegne sig som medlem af skolekredsen, såfremt de kan stå inde for skolens værdigrundlag.
Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger m.v. skal udgøre flertallet af skolekredsen.
Stk. 3. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan forelægges skolekredsen ved en af generalforsamlingerne, både af ansøger og af et mindretal i bestyrelsen
Stk. 5. Medlemmer af skolens skolekreds opføres på en liste, der forefindes på skolen.
Stk. 6. Medlemskab af skolekredsen opnås ved betaling af årligt kontingent. Kontingentstørrelsen fastsættes af bestyrelsen. Dog opnår man gratis medlemskab, når man har barn på skolen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen andel i skolens overskud.
Stk. 7. Ved den årlige generalforsamling opstiller medlemmerne af skolekredsen og bestyrelsen en kandidatliste for valg til skolens bestyrelse, hvorefter valget af medlemmer til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Medlemmerne får stemmeret ved rettidig indbetalt kontingent.
Stk. 8. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.
Stk. 9. Medarbejdere og deres ægtefælle kan godt være medlem af skolekredsen, dog uden stemmeret og uden at være valgbar til bestyrelsen.
Stk. 10. Medlemmer af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

 

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue